Česká technologická platforma pro zemědělství, ve spolupráci s Farmou Bezdínek, Zelinářskou unií Čech a Moravy a Ovocnářskou unií ČR, uspořádala historicky první seminář na téma Produkce ovoce a zeleniny bez reziduí pesticidů a první praktické zkušenosti z ČR. Akce se konala v úterý 11. února 2020 v sídle Ministerstva zemědělství v Praze. Více než 100 účastníků si vyposlechlo desítku přednášejících z řad aktérů v oboru zelinářství, ovocnářství, dodavatelského řetězce, výzkumných laboratoří a zahraničních hostů ze Španělska a Polska.

V kalendářním roce 2019 dodala Farma Bezdínek na trh 100 % produkce rajčat a okurek v bez-reziduální kvalitě. Celkově se jednalo o více než 1500 tun rajčat a přes 550 tun okurek. To je větší množství zeleniny bez zbytků pesticidů, než kolik dle ročenky ekologického zemědělství vyprodukovali všichni čeští zelináři v režimu ekologického zemědělství za rok 2018. My všichni, kteří pracujeme v zemědělském sektoru, máme společenskou odpovědnost za kvalitu života a zdraví všech Čechů. Nedostatečná konzumace zeleniny a ovoce, společně s dalšími špatnými stravovacími návyky, je hned po kouření druhou nejčastější příčinou předčasných úmrtí ve vyspělém světě. V produkci zeleniny na osobu jsme předposlední v celé Evropě (poslední je Lucembursko). Je tady zřejmý posun k navýšení produkce zeleniny, zejména díky výstavbě nových skleníků za poslední roky, nicméně negativní saldo obchodní bilance v čerstvém ovoci a zelenině se stále prohlubuje, jak Češi kupují stále více zeleniny a ovoce,“ zmínil Ing. Jiří Stodůlka, ředitel divize NWT Agro. Ve svém projevu uvedl také konkrétní návrhy opatření, které mohou významně napomoci k nastartování bez-reziduální produkce zeleniny a ovoce a postupnému návratu k soběstačnosti České republiky v ovoci a zelenině.

Španělská společnost ZERYA vytvořila jako jedna z prvních na světě ucelený standard pro bez-reziduální produkci před 10 lety. ZERYA standard znamená, že v rámci certifikované bez-reziduální produkce nepřekračuje obsah žádné z účinných látek hladinu 0,01 mg/kg. V současnosti se tímto standardem řídí několik desítek zemědělských firem (téměř 8000 ha registrováno do systému a více jak 1000 ha již certifikováno) napříč Evropou. Ing. Javier Arizmendi, MBA uvedl, že přibývá stále více uvědomělých spotřebitelů, kteří se při svém nákupu rozhodují nejen z hlediska bezpečnosti produktu, ale i ekologie. „Cesta do budoucnosti vede dnes přes udržitelný rozvoj. Každý aktér dodavatelského řetězce – producent, distributor, logistik, obchodní řetězec a zákazník bude přispívat svým dílem k budování tohoto nového systému produkce potravin, jehož součástí se bezesporu stává také téma bez-reziduální produkce. Udržitelnost se tak stává jakýmsi základním kamenem, který všechny aktéry spojuje v jeden společný cíl,“ uvedl Arizmendi.

Vyjádření k semináři prof. RNDr. ing. Františka Kocourka, CSc., pracovníka Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. a pedagoga na České zemědělské univerzitě v Praze, který se semináře zúčastnil a problematika reziduí pesticidů v potravinách je součástí jeho výzkumného zaměření: „Velmi oceňuji zaměření semináře na téma produkce ovoce a zeleniny bez reziduí pesticidů, které ukazuje cestu, jak v našich podmínkách produkovat bezpečné potraviny. Prezentace z činnosti Farmy Bezdínek dokladovala první praktické zkušenosti z ČR při pěstování rajčat ve sklenících bez použití syntetických pesticidů, které by zanechávaly zbytky reziduí v produktech. Požadavky na bez-reziduální produkci, které jsou dokladovány její certifikací, jsou obdobné jako pro potraviny určené pro malé děti. V prezentaci o produkci ovoce a zeleniny pro dětskou výživu byly uvedeny cíle a podmínky pěstebních a zpracovatelských technologií pro produkci potravin bezpečných pro malé děti. Že je bez-reziduální produkce ovoce a zeleniny cesta reálná pak potvrzovali další přenášející, včetně zahraničních hostů.“

Ochrana proti škůdcům a chorobám je založena přednostně na využívání biologických prostředků ochrany, přirozených nepřátel škůdců a na nesyntetických prostředcích, ale ne na úplném zákazu chemických hnojiv a prostředků, jaký je v ekologických režimech pěstování. To umožňuje produkovat zeleninu srovnatelnou co do bezpečnosti potravin s ekologickými produkty (bio-produkty) a přitom s vysokým výnosem a s mnohem vyšší efektivitou využívání nákladů, včetně podpor z veřejných prostředků. Technologie takového pěstování potravin vyžaduje vysokou kvalifikaci managementu s využitím prostředků ochrany, které jsou výsledkem výzkumu v této oblasti. Bez-reziduální produkce ovoce a zeleniny je příkladem cíleného směřování podpor do produkce zdravých potravin s minimální environmentální zátěží na jednotku produkce.

Dosud slabou stránkou bez-reziduální nebo i nízko-rezuiduální produkce je nedostatečná informovanost spotřebitelů. Napomohlo by tomu zavedení české národní značky pro bez-reziduální produkci s veřejnou propagací ze strany Ministerstva zemědělství, který by mohlo být dále rozšířeno o českou národní značku nízkoreziduální produkce ovoce a zeleniny pro produkty ze systémů integrované produkce.

Více také v reportáži zde: https://www.farmabezdinek.cz/seminar-produkce-bez-pesticidu/